Algemene Voorwaarden

Bescherming en algemene opmerkingen

Elke Koper en/of gebruiker wordt verzocht deze algemene verkoopsvoorwaarden te hebben gelezen alvorens een bestelling te plaatsen.

De website matakki.be is in zijn geheel, inclusief de naamgeving, ontwerp, lay-out, tekst, inhoud en foto's auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze site mag zonder toestemming worden gebruikt voor andere sites. Afdrukken van pagina's zijn alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik. Onrechtmatige verveelvoudiging of distributie van de website of een gedeelte ervan is verboden en strafbaar en zal met alle beschikbare juridische middelen worden bestreden.

De website matakki.be is eigendom van 24 Beauty Store dat op zich onderdeel is van VF Group. De website is dan ook gemaakt en wordt beheerd door VF Group met maatschappelijke zetel: Schutterijstraat 32, 3960 Bree en heeft als BTW-nummer: BE 0728.492.962 . Alle facturen afkomstig van matakki.be zullen dan ook met deze gegevens opgemaakt worden.

24 Beauty Store besteedt de grootste aandacht aan de inhoud evenwel sluiten we elke aansprakelijkheid uit met betrekking tot de weergegeven informatie in welke vorm dan ook alsmede met betrekking directe of indirecte gevolgen van eventuele onjuistheden in deze informatie en /of foto's.

Merknamen, productnamen en afbeeldingen inzake het assortiment behoren tot de eigendom van de desbetreffende aanbieders. 

Leveringsvoorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van matakki.be zijn deze leveringsvoorwaarden van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

Artikel 2 Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1. Alle aanbiedingen van matakki.be zijn vrijblijvend en matakki.be behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.

2.2. Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling door matakki.be. Door middel van een bevestigingsmail wordt deze acceptatie bevestigd en voor beide partijen bindend. matakki.be is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden.

2.3. De administratie van matakki.be en bezorgdienst geldt behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan matakki.be verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door matakki.be verrichte leveringen. matakki.be erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van deze voorwaarden erkent de klant dit eveneens.

Artikel 3 Prijzen en betaling

3.1. De vermelde prijzen voor de aangeboden produkten en diensten zijn in Euro, inclusief BTW en exclusief verzendkosten en eventuele betalingskosten.

3.2.De verzendkosten voor pakketten worden berekend per land en gewicht en deze worden verzekerd verstuurd door 24 Beauty Store. In onderstaande tabel kan u de verzendkosten terugvinden per land (inclusief BTW).

Afhalen op kantoor is gratis maar dit kan enkel na afspraak. Let op dat de levertijd steeds geldt.

3.3. U kan op onze webshop betalen door middel van Online bankieren met de meest voorkomende banken, Via Ideal, Creditcard, Mastercard, Bancontact/Mister Cash of via voorafbetaling via overschrijving.

3.4. Alle overige facturen dienen door de klant te worden betaald zonder korting of compensatie binnen 14 werkdagen na faktuurdatum. Indien de betalingstermijn wordt overschreden is 24 Beauty Store bovendien gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een rente van 2,75% aan de klant in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. 24 Beauty Store zal bij overschrijding van de betalingstermijn een herinnering sturen en is alsdan gerechtigd € 6,81 administratiekosten in rekening te brengen. Als factuur wordt beschouwd de E-mail die de klant na het verzenden van zijn bestelling per omgaande retour ontvangt.

3.5. Indien de klant ook na het versturen van de 2e herinnering niet, niet volledig of niet voor de in de herinnering gestelde datum van betaling heeft betaald, heeft 24 Beauty Store het recht om haar buitengerechtelijke (incasso)kosten aan de klant in rekening te brengen. De klant is tevens gehouden tot betaling van daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten.

3.6. Kortingscodes kunnen na het plaatsen van een bestelling op geen enkele mogelijkheid meer toegepast worden door onze klantendiensten

Artikel 4 Bestellingen en communicatie

4.1. 24 Beauty Store is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en 24 Beauty Store, dan wel tussen 24 Beauty Store en derden voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en 24 Beauty Store . Bij eventuele vragen of klachten zal 24 Beauty Store binnen 2 werkdagen reageren en zich inspannen om de problemen op te lossen.

Artikel 5 Levering en levertijd

5.1. Leveringen vinden uitsluitend plaats op het door de klant aangegeven bezorgadres.

5.2. Aangegeven levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. 24 Beauty Store is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van overschrijding van levertijden.

5.3. Producten worden geacht geleverd te zijn op het moment dat de ontvanger blijkens zijn/haar handtekening het product in ontvangst heeft genomen.

5.4. 24 Beauty Store behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen over te gaan zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen wordt verzonden.

5.5. 24 Beauty Store hanteert een minimale levertijd van 1 dag en een maximale levertermijn van 30 dagen tenzij anders is overeengekomen via berichtgeving op de productpagina. Na deze termijn heeft de consument het recht om zonder schriftelijke ingebrekestelling de overeenkomst te ontbinden, dit enkel bij het niet leveren van volledige bestellingen, indien er een deellevering heeft plaatsgevonden is ontbinding niet meer mogelijk. Ontbinding van een bestelling die producten op bestelling, pre-order of backorder bevatten is niet mogelijk.

5.6. Indien een product op voorraad is en besteld wordt voor 17u, wordt deze bestelling nog dezelfde dag verstuurd. In de meeste gevallen is de bestelling de daaropvolgende dag bij het afleveradres echter kan het door de grootte van het pakket voorvallen dat het pakket binnen de 1-3 werkdagen wordt geleverd. Mocht u een verzendbevestiging van ons ontvangen en heeft u het pakket niet binnen 3 werkdagen ontvangen neemt u best contact op met de klantendienst.

5.7. Voor een bestelling dient u een geldig telefoonnummer op te geven, hierdoor kunnen we verzendingen verzekerd versturen en er ook voor zorgen dat we u telefonisch kunnen bereiken bij problemen. Indien u een vals telefoonnummer opgeeft kan een zending ofwel niet verzekerd verstuurd worden of kan de verzender u niet contacteren voor een oplossing bij een defect/retour etc... 

5.8. Bij elk product staan ook de afwijkende levertermijnen vermeld. De levertermijnen kunnen verschillen omwille van verschillende magazijnlocaties. 

Artikel 6 Incorrecte levering

6.1. De klant verplicht zich bij aflevering na te gaan of het geleverde beantwoordt aan de overeenkomst. Indien de klant na ontvangst bemerkt dat het afgeleverde niet overeenkomt met de bestelling dient hij, middels een e-mail naar [email protected] , binnen 2 dagen contact op te nemen. Aan de klant wordt dan gevraagd of hij/zij een nieuwe levering wil of dat hij/zij het geld terug wil ontvangen. Ook voor andere zaken met betrekking tot bestellingen en orders gebruikt de klant het e-mail adres [email protected]. 24 Beauty Store reageert binnen twee werkdagen op iedere klacht of incorrecte levering.

Artikel 7 Annulering bestelling

7.1. Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen heeft de klant de mogelijkheid om binnen 7 werkdagen na de ontvangst van de/het product(en) de onderliggende overeenkomst met 24 Beauty Store te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven, daar het cosmetische producten betreft mag de verpakking niet geopend zijn en het product niet gebruikt zijn.

7.2. Indien de klant de overeenkomst binnen deze termijn wenst te ontbinden dient de klant dit schriftelijk (e-mail of brief) aan 24 Beauty Store te melden. De klant dient het product na overleg met 24 Beauty Store terug te sturen naar een door 24 Beauty Store vastgesteld retouradres. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.

7.3. Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met 24 Beauty Store ingevolge het voorgaande in artikel 7 van deze verkoopvoorwaarden heeft herroepen, zal 24 Beauty Store deze betalingen binnen 14 werkdagen nadat 24 Beauty Store het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen. De hoogte van het terug te betalen bedrag kan nooit meer zijn dan de aankoopprijs of het totaal aan aankoopprijzen van de geretourneerde producten. (verzendkosten worden in deze gevallen nimmer vergoed)

7.4. 24 Beauty Store behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant is beschadigd.

7.5. 24 Beauty Store zal bedragen onder de 10 € steeds retourneren naar winkelkrediet en kan zich steeds voorbehouden een uitzondering op deze regel te voorzien in onderling overleg met onze klantendienst.

Artikel 8 Retourneren

8.1. Retourneren naar 24 Beauty Store is steeds mogelijk echter hopen we dat dit niet nodig zal zijn. Hiervoor dient u met enkele voorwaarden rekening te houden. Deze voorwaarden vindt u terug in de volgende artikels.

8.2 Cosmeticaproducten en sommige kappersproducten (waar contact met huid of haren wordt gemaakt) zijn zogenaamde hygiëneproducten en mogen alleen geretourneerd worden als ze ongeopend (dus ook een eventuele verpakking dient nog intact te zijn) en het product dient ongebruikt te zijn.

8.3 Kappersscharen worden niet teruggenomen door de wet op hygiëne eens deze gebruikt zijn, deze kunnen enkel op zicht beoordeeld worden.

8.4 We behouden ons het recht om een teruggestuurd artikel te weigeren indien dit strookt met onze voorwaarden en indien niet de juiste retourprocedure is gevolgd.

8.5 Elk artikel kan geretourneerd worden binnen 14 kalenderdagen na ontvangst dit enkel indien er schriftelijk een retourverzoek wordt aangevraagd.

8.6 Het volledige aankoopbedrag van het artikel wordt vergoed (de verzendkosten en de verzendkosten van de retourzending zijn voor rekening van de klant uitgezonderd bij fouten onzentwege). Bij een retour door een fout van 24 Beauty Store wordt het volledig aankoopbedrag incl verzendkosten terugbetaald indien er geen andere oplossing kan worden gevonden. Indien bij aankoop van meerdere producten, 1 of enkele producten worden geretourneerd wordt het door ons bestede verzendbedrag hierop berekend.

8.7 Indien bij retournering (van enkele producten) van een bestelling, waarvoor gratis verzending is berekend, door het te retourneren bedrag uw initiële aankoopwaarde daalt onder de drempelwaarde voor gratis verzending zal alsnog 5,80€ verzendkosten van het te retourneren bedrag afgehouden worden.

Artikel 9 Overmacht

9.1. 24 Beauty Store is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld noch krachtens de wet rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

10.1. De eigendom van geleverde goederen gaat over indien de klant al hetgeen op grond van enige overeenkomst aan 24 Beauty Store verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico met betrekking tot het product gaat over op de klant op het moment van handtekening voor ontvangst. 24 Beauty Store draagt het risico tijdens het transport.

Artikel 11 Intellectuele en industriële eigendomsrechten

11.1. De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door 24 Beauty Store geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

11.2. 24 Beauty Store garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door 24 Beauty Store geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

12.1. 24 Beauty Store kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen tot maximaal de faktuurwaarde.

12.2.24 Beauty Store is niet aansprakelijk voor eventuele schade voorvloeiend uit typefouten, onjuiste of onduidelijke weergave van gegevens en andere tekortkomingen in informatie op de website, zelfs niet wanneer 24 Beauty Store tussentijds hiervan op de hoogte is gesteld.

12.3. 24 Beauty Store is niet aansprakelijk voor eventuele schade voorvloeiend allergische reacties naar aanleiding van het gebruik van 24 Beauty Store producten, zelfs niet wanneer 24 Beauty Store tussentijds hiervan op de hoogte is gesteld.

Artikel 13 Persoonsgegevens

13.1. Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor de uitvoering van de bestelling van de klant en promotionele doeleinden van de firma.

13.2. Gegevens van de klant zullen door 24 Beauty Store niet worden verkocht of verhuurd aan derden.

Artikel 14 Diversen

14.1. Indien de klant aan 24 Beauty Store schriftelijk opgave doet van een bezorgadres, is 24 Beauty Store gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de klant aan 24 Beauty Store schriftelijk (e-mail, fax, brief) opgave doet van een ander adres waaraan de bestellingen van de klant dienen te worden gezonden.

14.2. Wanneer door 24 Beauty Store gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van soepele toepassing van deze voorwaarden door 24 Beauty Store .

14.3. 24 Beauty Store heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden en de inhoud van de website 24 Beauty Store te wijzigen.

Artikel 15 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is het Belgische recht van toepassing.

15.2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechtbank te Tongeren (België).

BTW nr.:BE 0728.492.962

BANKGEGEVENS:

Matakki België

Bank: KBC Bank

IBAN: BE13735034876639

BIC: KREDBEBB

Na ontvangst van uw betaling wordt uw bestelling zo snel mogelijk door ons verzonden.

Laatste aanpassing: 22/03/2021

Hebt u vragen betreffende uw bestelling? Dan kunt u een e-mail sturen naar [email protected]